01.12.2016, 07:28

Додаток 2
до рішення 2 сесії міської ради
№ 70 від 25.12. 2015 року

Положення
про постійну комісію з питань бюджету

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблено відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законодавчих актів та Регламенту міської ради.
1.2. Постійна комісія з питань бюджету (далі комісія), є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.
Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.
1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією, згідно з цим Положенням та зазначеним вище Законом.
1.4. До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради.
1.5. Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.


2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії (як усні так і письмові), представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
Голова комісії підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушень закону від осіб, які їх допустили, або, за рішенням комісії, з метою усунення порушень звертається до органу вищого рівня управління, судових інстанцій та будь-яких інших установ, відомств, організацій тощо.
2.2. З числа членів комісії обираються заступник голови комісії та секретар комісії.
2.3. Засідання постійної комісії скликається за необхідності. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.
2.4. Право на виступ на засіданні комісії надає головуючий. Член комісії повинен виступати лише по суті питання, яке обговорюється.
2.5. Тривалість виступів на комісії з питань порядку денного:
- доповідь до 5 хв.;
- співдоповіді до 3 хв.;
- відповіді на запитання до 2 хв. (на одне питання);
- обговорення до 15 хв.
- виступ в обговоренні до 3 хв.
2.6. У разі відсутності голови комісії чи неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії.
2.7. У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії чи неможливості виконання ними своїх повноважень з інших причин, їх функції здійснює секретар комісії.
2.8. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує рішення (висновки, рекомендації, тощо). Рішення (висновки, рекомендації тощо) комісії підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови. Протоколи засідання комісії підписуються головою.
2.9. Рішення та рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
Про результати розгляду і вжиті заходи, комісія повинна бути повідомлена у встановлені нею терміни.
2.10. За рішенням комісії, для вивчення питань, розробки проектів рішень ради, можуть створюватися тимчасові підготовчі комісії та робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців.
2.11. Питання, які належать до відання кількох комісій міської ради, можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Рішення, прийняті комісіями ради на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних комісій.
2.12. Для виступів з доповідями, співдоповідями, оголошеннями рішень та офіційної позиції комісії на сесії міської ради від її імені діє, як правило голова комісії або за рішенням комісії хтось з її членів.

3. Основні принципи та напрямки роботи комісії.
Повноваження комісії

3.1. Комісія у своїй діяльності дотримується вимог чинного законодавства, цього положення та діє на засадах законності, гласності, об’єктивності.
3.2. Комісія письмово погоджує проекти рішень міської ради що стосуються її повноважень.
3.3. Повноваження комісії :
3.3.1. розглядає проект міського бюджету, здійснює підготовку змін до нього;
3.3.2. щоквартально розглядає питання про хід і результати виконання бюджету;
3.3.3. здійснює контроль за виконанням міського бюджету;
3.3.4. участь у підготовці і поданні до обласної ради необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту обласного бюджету;
3.3.5. контроль за виконанням доходної частини бюджету. Вивчення та аналіз дій чи бездіяльності посадових осіб з цього приводу, для подання матеріалів на розгляд міської ради;
3.3.6. контроль за здійсненням в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету. Вивчення та аналіз дій чи бездіяльності посадових осіб з цього приводу, для подання матеріалів на розгляд міської ради;
3.3.7. у випадку необхідності готує та вносить на розгляд сесії міської ради проекти рішень про проведення перевірок та аудитів з окремих питань виконання дохідної та видаткової частин міського бюджету;
3.3.8. контроль за діяльністю комунальних та інших підприємств, виконавчого комітету, в частині, що стосується економічного обґрунтування тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг;
3.3.9. контроль за встановленням за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності ;
3.3.10 аналіз доцільності та погодження умов залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення та ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
3.3.11. представництво членів комісії в роботі постійних та тимчасових комісій виконавчого комітету;
3.3.12. контроль за формуванням цін і тарифів, яке здійснюється виконавчим комітетом;
3.3.13. участь у формуванні, попередній розгляд проектів, контроль за виконанням та попередній розгляд звітів про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку тощо ;
3.3.14. контроль в межах повноважень комісії за діяльністю фінансових, фіскальних та інших органів і організацій, що пов’язані з виконанням міського бюджету;
3.3.15. за дорученням ради, міського голови та секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність міськвиконкому, його структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форми власності та їх посадових осіб з питань підзвітних та підконтрольних раді, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету;
3.3.16. контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради в межах своїх повноважень та компетенції;
3.3.17. контроль за обсягами, структурою та цільовим призначенням бюджетних коштів;
3.3.18. інформує міську раду про хід виконання бюджету;
3.3.19. розглядає всі інші питання, що стосуються планування, фінансів цін та бюджету;
3.3.20. комісія з питань, які належать до її повноважень, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій та їх філій, відділень необхідні матеріали та документи або запрошувати для надання роз’яснень відповідних посадових осіб;
3.3.21. участь у розробці та погодження фінансових планів підприємств комунальної форми власності;
3.3.22. розглядає питання щодо встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах визначених законодавством;
3.3.23. розглядає питання щодо випуску місцевих позик, муніципальних цінних паперів, залучення інвестицій, отримання та обслуговування кредитів;
3.3.24. розглядає питання отримання позик з інших джерел;
3.3.25. розглядає питання щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг за місцевими податками і зборами.
3.3.26. розглядає питання встановлення для підприємств, установ і організацій, що належать до власності територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

4. Права постійної комісії

4.1. Комісія має право з питань віднесених до своїх повноважень:
4.1.1. запрошувати на свої засідання посадових осіб. Посадові особи зобов’язані прибути на її засідання та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання повноважень.
4.1.2. вносити пропозиції і поправки під час розгляду на своїх засіданнях проектів рішень виконавчого комітету та міської ради ;
4.1.3. узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд міської ради;
4.1.4. вносити пропозиції щодо заслуховування на сесіях міської ради звіту посадових осіб міськвиконкому про їх роботу в цілому або з окремих питань;
4.1.5. тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати їх роз’яснення та порядок їх застосування з питань віднесених до її повноважень.

5. Обов’язки постійної комісії

5.1. Комісія зобов’язана :
5.1.1. здійснювати попередній розгляд проектів рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, редагування та підготовку питань, що належать до її відання ;
5.1.2. своєчасно виконувати доручення міської ради та міського голови з питань, що належать до її відання, інформувати міського голову та раду про хід їх виконання ;
5.1.3. вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян з врахуванням вимог Закону України “Про звернення громадян”.

        Секретар міської ради                                                                                                 Оксана Савчук