01.12.2016, 07:28

Додаток 3
до рішення 2 сесії міської ради
№ 70 від 25.12. 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію міської ради з питань містобудування та земельних відносин

1. Загальні положення
1.1. Це положення розроблено відповідно до ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (далі – закон) та Регламенту Івано-Франківської міської ради.
1.2. Постійна комісія з питань містобудування та земельних відносин (далі – комісія) є органом ради, обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів.
1.3. Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови, заступника, секретаря та членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються комісією згідно з цим Положенням та зазначеним вище законом.
Депутат працює у комісії на громадських засадах.
1.4. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.
1.5. Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.
1.6. Депутати, що не входять до складу комісії, можуть брати участь у її роботі з правом дорадчого голосу.

2. Організація роботи комісії
2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.
2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії, підписує відповіді комісії на листи і звернення фізичних та юридичних осіб, вимагає усунення порушень закону від осіб, які їх допустили або звертається до вищестоящого органу чи посадової особи, які правомочні усунути порушення.
2.3. Засідання комісії скликаються по мірі необхідності, але не рідше як раз на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менше як половина від загального складу комісії.
У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови або секретар комісії за рішенням комісії.
2.4. За результатами вивчення і розгляду питань члени постійної комісії за дорученням комісії готують висновки і рекомендації постійної комісії.
Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
2.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
2.6. Комісія для вивчення питань розробки проектів рішень може створювати підготовчі, робочі та експертні групи з залученням представників громадськості, науковців та відповідних фахівців.
2.7. Питання, які належать до відома кількох комісій міської ради, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатись постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних комісій.
2.8. Комісія, не пізніше як за день до засідання, повідомляє керівництво органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, про час і місце засідання та питання, що планується до розгляду. У повідомленні запрошеним на засідання комісії також зазначається, які документи та матеріали необхідно надати комісії.
2.9. Участь у роботі комісії посадових осіб виконавчих органів Івано-Франківської міської ради, а також представників підзвітних та підконтрольних Івано-Франківській міській раді та її виконавчим органам підприємств, установ та організацій, є обов’язковою при розгляді питань, з яких їх запрошено на засідання комісії. Обов’язковим є також надання запрошеними особами відповідних документів та матеріалів, що стосуються відповідних питань.

3. Основні принципи здійснення контролю.
3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і подальший контроль за дотриманням та реалізацією Конституції і законів України на засадах обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством України.

4. Повноваження комісії.
4.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та бере участь у здійсненні земельної реформи, створює умови для соціального використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, вивчає і готує питання про стан та розвиток капітального будівництва, архітектури, охорони навколишнього середовища, сприянню розвитку сіл, готує висновки з цих питань, виступає на сесії.
4.2. Комісія, за дорученням ради, голови, секретаря ради або за власною ініціативою, вивчає підзвітні і підконтрольні раді питання (віднесенні до відання ради), діяльність міськвиконкому, підприємств та організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядає рада і визначені в Земельному кодексі України та інших законодавчих актах, розглядає та подає
свої висновки по проектах рішень, що виносяться на засідання виконавчого комітету та сесію міської ради, а саме:
- в сфері земельних відносин;
- в сфері архітектури та містобудування;
- в сфері розміщення зовнішнього рекламно-інформаційного обладнання (засобів реклами);
- розглядає інші питання, які відносяться до її відання.
4.3. Комісія веде контроль за підготовкою та виконанням рішень ради з питань, що відносяться до компетенції комісії.
4.4. Комісія попередньо розглядає відповідні розділи та показники проектів планів і програм економічного і соціального розвитку міста, бюджет та звіт про виконання планів і бюджету, готує по них свої висновки.
4.5. Комісія здійснює контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, зупиняє у випадках, передбачених законом будівництва, які проводяться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, що можуть заподіяти шкоду навколишньому середовищу.
4.6. Комісія здійснює контроль за організацією охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури, історії, культури та містобудування.
4.7. Комісія вивчає рішення сільських рад, підпорядкованих міській раді, в галузі соціально-економічного розвитку, земельних та інших питань, вносить пропозиції міській раді щодо покращення соціально-економічного розвитку навколишніх сіл.

5. Права комісії
Комісія має право:
5.1. Опублікувати у пресі або оголосити через телебачення до внесення на розгляд міської ради проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку проектів цих рішень.
5.2. Заслуховувати посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності з питань, що належать до її компетенції. За нез’явлення на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або навмисне її приховування, вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.
5.3. Вносити на розгляд міської ради проекти рішень з питань, що належать до компетенції комісії. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проектів рішень на своєму засіданні.
5.4. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесіях міської ради звіту посадових осіб міськвиконкому про їх роботу в цілому або з окремих питань.
5.5. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки та висновки інших постійних комісій і готувати їх на розгляд міської ради.
5.6. Комісія у питаннях, які належать до її компетенції, та в порядку, визначеному чинним законом, має право отримувати від керівників структурних підрозділів виконкому, органів, установ, підприємств, організацій необхідні матеріали і документи.

6. Обов`язки комісії
6.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.
6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.
6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради з питань, що належать до їх відання.
6.4. Комісія бере участь у розробці заходів з реалізації наказів виборців, сприяє організації їх виконання.
6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою або членами комісії своїх обов’язків, міська рада може достроково відкликати голову комісії з посади, ліквідувати та реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом міської ради.
6.6. З інших питань керуватися Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

       Секретар міської ради                                                                                            Оксана Савчук