01.12.2016, 07:28

Додаток 4
до рішення 2 сесії міської ради
№ 70 від 25.12. 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства

1. Загальні положення
1.1. Це положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Регламенту міської ради.
1.2. Постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства (далі комісія), є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, її виконавчого комітету, виходячи з її повноважень
1.3. Комісія обирається радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії.
1.4. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням та зазначеним вище Законом.
1.5. До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради.
1.6. Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії
2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.
2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії (як усні, так і письмові), представляє комісію у відносинах з іншими органами, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами організовує роботу по організації висновків і рекомендацій комісії.
Підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушень закону від осіб, які їх допустили або звертається до вищестоящого органу чи посадової особи, які правомочні усунути порушення.
У разі відсутності голови на засіданні комісії чи неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник а у разі його відсутності секретар.
Засідання постійної комісії скликається згідно затвердженого графіку в міру необхідності, але не менше двох разів на місяць і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.
Заступник голови комісії та секретар обираються комісією із числа членів комісії.
Працівник відділу сприяння діяльності депутатам веде протокол засідань комісії, робить ксерокопії необхідних документів, запрошує депутатів та посадових осіб структурних підрозділів виконавчого комітету ради на засідання комісії, несе відповідальність за зберігання протоколів тощо.
2.3. За результатами вивчення та розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, власні проекти рішень що приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головуючим на засіданні комісії головою комісії, а при його відсутності - заступником голови або секретарем. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні і секретарем комісії.
2.4. Рекомендації комісії підлягають обов`язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісія повинна бути повідомлена у встановлений нею термін.
2.5. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
2.6. Питання, які належать до відання кількох комісій міської ради можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно.

3. Основні принципи здійснення контролю
3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і подальший контроль за дотриманням та реалізацією Конституції і законів України та інших нормативно-правових актів на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об`єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України.

4. Повноваження та основні функції комісії
4.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання державної політики в галузі житлово-комунального господарства, транспорту і зв`язку, які вносяться на розгляд ради, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесії ради з доповідями та співдоповідями.
4.2. Комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або з власної ініціативи:
4.2.1. Вивчає підзвітні і підконтрольні комісії питання (віднесені до відання ради) діяльності міськвиконкому, підприємств, установ та організацій їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради.
4.2.2. Проводить вивчення фінансового та господарського стану комунальних підприємств
4.3.3. Здійснює контроль за обліком громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності;
4.3.4. Розглядає питання щодо використання нежитлових приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності в межах своєї компетенції;
4.3.5. Бере участь у розробці проекту міського бюджету в частині, що стосується видатків пов’язаних із фінансуванням житлово-комунального господарства та заходів щодо забезпечення діяльності в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану.
4.3.6. Здійснює контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, транспорту, зв`язку та технічним станом, використанням та утриманням інших об`єктів нерухомого майна усіх форм власності.
4.3.7. Здійснює контроль за виконанням рішень ради та делегованих повноважень міськвиконкому в межах своєї компетенції.
4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання та в порядку визначеному цим Положенням і Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами має право отримувати від керівних органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.
4.5. Розглядає питання, що стосуються забезпечення потреб міста теплом, водою, електроенергією, експлуатацією та станом доріг, транспортом, зв'язком (електричним, електронним, радіо та телебаченням, у тому числі і кабельним, поштовим), обслуговування мешканців та гостей міста на авто і залізничних вокзалах та в аеропорту м. Івано-Франківська.
4.6. Розглядає відповідні розділи програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм та заходів для розвитку інженерного господарства і погодження перспективних схем інженерного забезпечення міста.
4.7. Здійснює контроль за реєстрацією гаражних кооперативів, організацією стоянок та парковок, у тому числі для таксі.
4.8. Здійснює контроль та координацію діяльності комунальних підприємств, заслуховує звіти про роботу керівників комунальних підприємств, відповідних управлінь, відділів та їх структурних підрозділів.
4.9. Розглядає схеми транспортного забезпечення та вирішує питання руху транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.
4.10. Розглядає питання про потребу залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку на основі проведення тендеру.
4.11. Бере участь у формуванні концепції розміщення об'єктів зовнішньої реклами.
4.12. Веде контроль за діяльністю комунальних та інших підприємств по утриманню у належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.
4.13. Розробляє проекти рішень, що стосуються організації територій і об'єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, створення природоохоронних та рекреаційних зон.
4.14. Ініціює ідеї щодо впровадження у місті енерго- та ресурсоощадних заходів і технологій.
4.15. Розглядає питання встановлення розмірів плати за використання юридичними і фізичними особами міської благоустроєної території та плати за забруднення довкілля у місті.
4.17. Розглядає питання організації благоустрою та озеленення міської території, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку населення.
4.18. Ініціює скасування дозволів на експлуатацію об'єктів у разі неодноразового або тривалого порушення природоохоронного законодавства, екологічних та санітарно-гігієнічних норм і правил, вимог благоустрою міської території.
4.19. Розглядає питання визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства.
4.20. Ініціює необхідні заходи з попередження і ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій, інформує про це населення.
4.21. Розглядає звернення, клопотання юридичних та фізичних осіб, проектну документацію, погодження, висновки, експертизи щодо планування та здійснення містобудівних програм, будівництва і реконструкції житлових об’єктів, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла за власні кошти (ЖБК, МЖК), будівництва житла за бюджетні кошти, залучення інвестиційних коштів на будівництво соціального житла тощо, проведення інвентаризації житлового фонду, виселення з аварійних будинків, непридатних для проживання, ветхих та будинків, що загрожують обвалом.
4.22. Здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері житлового будівництва, технічним станом, використанням та утриманням об’єктів житлового фонду. Надає допомогу з питань організації управління і утримання житлового фонду, незалежно від форм власності.
4.23. Забезпечує контроль за виконанням підприємствами житлового господарства показників ефективного використання комунального майна та прибутку; планування і фінансування капітального, поточного ремонту та утримання житлового фонду.
4.24. Розглядає передачу до комунальної власності житлового фонду від підприємств, установ і організацій.
4.25. Вносить пропозиції про реорганізацію Івано-Франківських комунальних підприємств, що відносяться до сфери діяльності департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи.
4.26. Бере участь у формуванні цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Розглядає та погоджує питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у власності територіальної громади міста, забезпечення їх належного утримання і ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг.
4.27. Розробляє проекти рішень, попередньо розглядає запропоновані проекти рішень, пропозиції щодо вдосконалення діючих рішень з питань житлової політики, володіння та користування житловим фондом міста, зміни його цільового призначення, контролю за використанням житла відповідно до його цільового призначення, що виносяться на розгляд ради; готує пропозиції, висновки, рекомендації з вищезазначених питань.
4.28. Попередньо розглядає та вивчає проекти планів соціально-економічного розвитку міста, генерального плану забудови, міського бюджету, заслуховує інформацію про виконання програм і виконання міського бюджету, вивчає стан справ і сприяє реалізації програм розвитку житлового будівництва, капітального ремонту житлового фонду, утримання та експлуатації житлового фонду, відселення з аварійного, непридатного до проживання житла, формування МЖК, ЖБК, сприяє діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
4.29 Вивчає та проводить за дорученням ради, міського голови чи з власної ініціативи перевірки діяльності підзвітних і підконтрольних міській раді та її виконавчому комітету органів, а також підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб з питань дотримання законодавства і нормативних вимог, функціонуванням житлово-комунального господарства у межах повноважень, визначених законом. За результатами розгляду та перевірки, аналізує і подає пропозиції на розгляд керівників вищезгаданих підприємств, а при необхідності - на розгляд міської ради або її виконавчого комітету.
4.32. Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету.
4.33. Опубліковує у пресі або оголошує через телебачення до внесення на розгляд міської ради проекти рішень, що належать до її компетенції та звертається до наукових установ і організацій, громадян та їх об`єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.
4.34. Заслуховує посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форм власності з питань, що належать до її компетенції.
4.35. Вносить пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.
4.36. Узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готує їх на розгляд міської ради.
4.37. Вносить пропозиції щодо заслуховування на сесіях міської ради звіту посадових осіб виконавчого комітету міської ради про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5. Обов`язки постійної комісії
5.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.
5.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.
5.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради та міського голови з питань, що належать до її відання.
5.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян з врахуванням вимог Закону України "Про звернення громадян".

       Секретар міської ради                                                                                       Оксана Савчук