01.12.2016, 07:28

Додаток 5
до рішення 2 сесії міської ради
№ 70 від 25.12. 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну депутатську комісію з питань підприємництва та регуляторної діяльності

1. Загальні положення
1.1. Це положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
1.2. Постійна Комісія з питань підприємництва та регуляторної діяльності (далі – Комісія), є органом Івано-Франківської міської ради (далі – Ради), який створюється для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.
1.3. Комісія обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради.
1.4. Комісія підзвітна Раді та відповідальна перед нею.
1.5. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, регламентом та рішеннями Ради та цим Положенням.
1.6. Комісія з метою ґрунтовного і комплексного опрацювання питань, що належать до її компетенції, взаємодіє із іншими комісіями Ради, виконавчим комітетом Ради, підприємствами, установами та організаціям, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
1.7. В своїй діяльності Комісія керується принципами:
1.7.1. законності;
1.7.2. пріоритету інтересів громади міста Івано-Франківська;
1.7.3. гласності;
1.7.4. компетентності.

2. Організація роботи комісії
2.1. Комісія обирається Радою в складі п’яти членів, з числа яких Радою обираються голова, заступник голови та секретар Комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією у відповідності до даного Положення та Регламенту.
2.2. Члени Комісії працюють на громадських засадах.
2.3. Формою роботи Комісії є засідання. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу Комісії. Результати засідання Комісії оформляються протоколом. Протокол підписується головою Комісії та секретарем. У випадку передбаченому в п.2.10. даного Положення, протокол підписується особами що головували на засіданні та виконували функцію секретаря, з обов’язковим наступним погодженням голови Комісії.
2.4. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови та секретарем комісії.
2.5. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, але не менше двох разів на місяць. Засідання скликаються головою Комісії.
2.6. Для виконання покладених на неї завдань, Комісія може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
2.7. На засіданнях Комісії мають право бути присутні помічники депутатів з правом дорадчого голосу.
2.8. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.
2.9. Голова комісії:
2.9.1. скликає і веде засідання комісії;
2.9.2. дає доручення членам комісії (як усні, так і письмові);
2.9.3. представляє комісію у відносинах з іншими органами, об`єднаннями громадян, підприємствами установами, організаціями, а також з громадянами;
2.9.4. підписує висновки, рекомендації щодо яких було прийнято рішення на засіданнях комісії, запрошення представників громадськості та юридичних осіб;
2.9.5. організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії;
2.9.6. підписує відповіді фізичним та юридичним особам;
2.9.7. вимагає усунення порушень закону від осіб, які їх допустили або звертається до вищестоящого чи посадової особи, які уповноважені усунути порушення.
2.9.8. за дорученням міського голови, голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об`єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.
2.10. У разі відсутності голови комісії чи неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник, а в разі відсутності заступника – секретар комісії.
2.11. У разі відсутності голови комісії, заступника та секретаря проводити засідання може один із членів комісії, визначений голосуванням правомочним її складом.
2.12. Заступник голови Комісії:
2.12.1. Виконує обов’язки голови в разі його відсутності;
2.12.2. надає допомогу голові в організації роботи комісії;
2.12.3. здійснює оперативний контроль за реалізацією рішень та рекомендацій Комісії;
2.13. Секретар Комісії:
2.13.1. Готує протоколи засідань Комісії;
2.13.2. Спільно з головою формує порядок денний засідань комісії;
2.13.3. повідомляє членів комісії та запрошених осіб про проведення засідань;
2.13.4. веде облік засідань комісії та присутніх на ній членів;
2.13.5. вживає заходів для своєчасної підготовки проектів рішень ради, висновків, рекомендацій;
2.13.6. Забезпечує ведення діловодства в Комісії;
2.13.7. В разі необхідності готує копії протоколів або витяги з них;
2.13.8. Підписує спільно з головою Комісії протоколи засідань комісії.
2.13.9. Готує звіт про роботу комісії;
2.13.10. Для виконання своїх обов’язків Секретар Комісії вправі залучати працівників відділу сприяння діяльності депутатів;
2.14. В разі відсутності Секретаря, його обов’язки тимчасово виконує член Комісії, обраний на засіданні Комісії.
2.15. Права та обов’язки члена Комісії.
2.15.1. Член Комісії має право:
2.15.1.1. обирати та бути обраним до структурних органів Комісії;
2.15.1.2. пропонувати питання для розгляду Комісією;
2.15.1.3. вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Комісії, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
2.15.1.4. брати участь в обговоренні, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки.
2.15.2. Член Комісії зобов’язаний:
2.15.2.1. додержуватися Конституції, нормативних актів України, регламенту ради та даного Положення, норм депутатської етики;
2.15.2.2. брати участь у роботі Комісії, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
2.15.2.3. у разі неможливості бути присутнім на засіданні Комісії з поважних причин, депутат зобов’язаний завчасно повідомити про це Голову комісії;
2.15.2.4. виконувати доручення Комісії, інформувати про їх виконання.

3. Повноваження та обов’язки Комісії
3.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає проекти програм стратегічного розвитку міста, розвитку промисловості, підприємництва, туризму та залучення інвестицій, звіти про виконання даних програм, вивчає та готує відповідні питання, які вносяться на розгляд ради, розробляє проекти рішень ради та готує висновки та рекомендації з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями, в тому числі:
3.1.1. З питань підприємництва та регуляторної політики:
3.1.1.1. надає рекомендації, попередньо розглядає проекти рішень міської ради з питань розвитку промисловості та підприємництва в тому числі регуляторних актів та інших програм, які стосуються розвитку підприємництва;
3.1.1.2. вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей промисловості міста, бере участь у підготовці звітів про виконання прийнятих програм, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської ради;
3.1.1.3. надає висновки, рекомендації та зауваження до звіту міського голови про діяльність органів виконавчої влади про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради.
3.1.2. З питань стратегічного розвитку міста:
3.1.2.1. попередньо вивчає, надає рекомендації щодо підготовки рішень з питань стратегічного розвитку міста, надає пропозиції щодо формування планів та стратегій розвитку міста в рамках загальнодержавної програми розвитку міст;
3.1.2.2. здійснює відповідний контроль щодо виконання прийнятих радою рішень стосовно стратегічного розвитку міста.
3.1.3. З питань інвестиційної діяльності:
3.1.3.1. попередньо вивчає стан інвестиційного клімату в місті;
3.1.3.2. надає відповідні рекомендації щодо формування проекту рішення міської ради з питань залучення інвестицій, та створення сприятливих умов для інвестування в галузі економіки міста, в рамках загальнодержавних інвестиційних програм.
3.1.4. З питань туризму:
3.1.4.1. попередньо вивчає, надає рекомендації щодо місцевих програм розвитку туризму;
3.1.4.2. приймає учать у засіданнях відповідних депутатських комісій на яких визначатимуться кошти міського бюджету для фінансового забезпечення місцевих програм розвитку туризму;
3.1.4.3. готує проекти рішень про доручення виконавчим органам міської ради фінансувати місцеві програми розвитку туризму за рахунок коштів міського бюджету;
3.1.4.4. пропонує Раді заходи для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг.
3.2. Для виконання покладених на неї завдань Комісія вправі:
3.2.1. запрошувати представників органів, організацій, підприємств не залежно від форм власності для заслуховування з питань що відносяться до її компетенції;
3.2.2. У питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
3.2.3. За результатами вивчення і розгляду питань Комісія готує висновки і рекомендації. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
3.2.4. опублікувати у пресі, на веб-сайті міської ради або оголосити через телебачення до внесення на розгляд міської ради проекти рішень, що належать до її компетенції та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об`єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.
3.2.5. вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні;
3.2.6. узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд міської ради.
3.2.7. вносити пропозиції щодо заслуховування на сесіях міської ради звіту посадових осіб виконавчого комітету міської ради про їх роботу в цілому або з окремих питань;
3.2.8. за дорученням ради тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати їх роз`яснення та порядок їх застосування з питань віднесених до її відання.
3.3. Обов`язки комісії.
3.3.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.
3.3.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.
3.3.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради та міського голови з питань, що належать до її відання, інформувати їх про хід виконання.
3.3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян з врахуванням вимог Закону України "Про звернення громадян".
4. Взаємодія з іншими комісіями ради
4.1. Комісія ініціює спільні засідання комісій ради з питань, які стосуються компетенції інших комісій проте безпосередньо стосуються питань розвитку промисловості, підприємництва, стратегічного розвитку міста та інвестицій і туризму. Порядок проведення спільних засідань комісій та прийняття рішень регулюється нормативними актами України та Регламентом ради.
4.2. За власною ініціативою або на запрошення інших комісій ради приймає участь у їх засіданнях з правом дорадчого голосу.
5. Відповідальність Комісії та її членів
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання членами постійної комісії своїх обов`язків міська рада може виключити їх з Комісії достроково, відкликати з займаних у комісії посад, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому регламентом міської ради.
5.2. В разі пропуску членом Комісії більше половини засідань Комісії протягом року, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень Комісії, Комісія вправі звернутись до ради з пропозицією початку процедури відкликання депутата в порядку передбаченому законодавством України.

      Секретар міської ради                                                                                                Оксана Савчук