01.12.2016, 07:28

Додаток 6
до рішення 2 сесії міської ради
№ 70 від 25.12. 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики

1.Загальні положення
1.1 . Це положення розроблено відповідно до п. 15 ст. 47 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту міської ради.
1.2. Постійна депутатська комісія з питань гуманітарної політики є органом Івано-Франківської міської ради і обрана з числа її депутатів. Комісія вивчає, попередньо розглядає і готує питання, які належать до її віддання, здійснює контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
1.3. Комісія обрана радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.
1.4. До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради.
1.5. Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії
2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.
2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії (як усні, так письмові) представляє комісію у відносинах з іншими організаціями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісій.
Підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушень закону від осіб, які їх допустили або звертається до вищестоящого органу чи посадової особи, які правомочні усунути порушення.
За дорученням міського голови представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.
2.3. У разі відсутності голови комісії, чи неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник або секретар.
Заступник голови комісії та секретар обираються комісією із числа членів комісії.
Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.
Орієнтовними днями роботи є 2 вівторок місяця.
2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, що приймаються більшістю голосів від загального складу і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності-заступником голови або секретарем.
Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
2.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісія повинна бути повідомлена у встановлений нею строк відповідно до чинного законодавства.
2.6. Питання, які належать до відання кількох комісій міської ради можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки та рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю
3.1.Комісія здійснює попередній, поточний подальший контроль за дотриманням та реалізацією Конституції і законів України з питань гуманітарної політики на засадах обґрунтованості в межах повноважень, визначених цим Положенням та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України .

4. Повноваження комісії
4.1. Комісія за дорученням ради чи самостійно вивчає та розглядає відповідні розділи програм соціально-економічного розвитку, цільові програми та заходи, які стосуються питань гуманітарної політики, а саме: охорони здоров’я, соціального захисту населення, духовного відродження, освіти, науки, культури, молодіжної політика та спорту, приймає відповідні висновки і рекомендації, готує проекти рішень і доповідає про них на пленарних засіданнях ради чи виносить на розгляд виконавчого комітету.
Комісія забезпечує контроль за виконанням власних висновків і рекомендацій, адресованих юридичним та фізичним службовим особам.
4.2. Комісія з власної ініціативи або за дорученням ради, міського голови, секретаря ради у межах своїх повноважень:
- вивчає підзвітні, підконтрольні раді питання (віднесені до відання комісії) діяльності міськвиконкому, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
- Розглядає проекти рішень міської ради, які готує виконавчий комітет;
- Ініціює заслуховування звіту сесією міської ради членів виконавчого комітету з питань відання комісії;
- Проводить громадські слухання за участю представників громадськості, трудових колективів, громадських, неприбуткових організацій, представників виконавчої влади з питань, які стосуються компетенції комісії;
- Розглядає питання доцільності і пріоритетності фінансування установ галузі охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту з коштів міського бюджету, заслуховує звіти про використання бюджетних коштів;
- Подає пропозиції на розгляд постійної комісії з питань планування фінансів, цін та бюджету щодо фінансування з бюджету проектів, які рекомендовані комісією;
- Заслуховує інформацію та звіти посадових осіб виконавчих органів ради і комунальних підприємств про їхню діяльність у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту; подає висновки, пропозиції і рекомендації;
- Делегує своїх представників для участі у комісіях, конкурсах, тендерах, направлених на реалізацію програм та проектів у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, молодіжної політики, спорту та оздоровлення, приймає участь у їх розподіленні;
- Сприяє розвитку всіх видів фізичної культури і спорту, реалізації програми молодіжної політики;
- Сприяння забезпеченню відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
- Участь у вирішенні відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;
- Подання рекомендацій Раді щодо витрачання коштів соціальної допомоги;
- Здійснення контролю за наданням інвалідам грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових грошових виплат), забезпечення медикаментами, технічними та іншими засобами, включаючи (автомобілі, крісла-коляски, протезно-ортопедичні вироби, друковані видання зі спеціальним шрифтом, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори);
- Сприяє роботі громадських, неприбуткових організацій, творчих спілок, товариств, асоціацій які діють у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, духовного відродження освіти, науки, культури, фізкультури і спорту, роботі з молоддю.

5. Права постійної комісії
Постійна комісія має право:
5.1. Опублікувати у пресі або оголосити через телебачення до внесення на розгляд міської ради проекти рішень, що належать до її компетенції та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.
5.2. Заслуховувати посадових осіб підприємства, установи, організації незалежно від форм власності з питань, що належать до її компетенції.
Посадові особи зобов’язані прибути на її засідання та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За нез’явлення на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проектів рішень ради на своєму засіданні.
5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд міської ради.
5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесіях міської ради звіту посадових осіб міськвиконкому про їх роботу в цілому, або окремих питань.
5.6. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати їх роз’яснення та порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов’язки постійної комісії
6.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагувати та підготовлювати питання, що належать до їх відання.
6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.
6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради, міського голови, секретаря ради з питань, що належать до її відання, інформувати міську раду, міського голову, секретаря міської ради про хід їх виконання.
6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян з врахуванням вимог Закону України “Про звернення громадян”.
6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом міської ради.

       Секретар міської ради                                                                                                  Оксана Савчук