01.12.2016, 07:28

Додаток 7
до рішення 2 сесії міської ради
№ 70 від 25.12. 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну депутатську комісію з питань оренди та приватизації комунального майна

1. Загальні положення
1.1. Дане положення розроблене відповідно до ст. 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Реґламенту Івано-Франківської міської ради.
1.2. Постійна депутатська комісія з питань оренди та приватизації комунального майна (далі комісія) є органом міської ради, що обирається з числа її депутатів для забезпечення контролю за здійсненням приватизації та оренди об'єктів комунальної власності, проведення тендерів та розподілу житлового фонду в місті Івано-Франківську.
1.3. Комісія є органом ради, що обирається з числа її депутатів на термін повноважень ради у складі голови та членів комісії.
1.4. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями міської ради, даним Положенням.
1.5. Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.

2. Організація роботи комісії
2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.
2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій, підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушень закону від осіб, які їх допустили або звертається до вищестоящого органу чи посадової особи, які правомочні усунути порушення.
2.3. Засідання комісії скликається по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більшість від загального складу комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження, його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.
2.4. Рішення, висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
2.5. Рекомендації та запити комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.
2.6. Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі структури, робочі та експертні групи з залученням працівників державних структур, громадських організацій, спеціалістів.
2.7. Комісія може ініціювати відклик депутатів, членів комісії, які пропустили більше половини засідань комісії впродовж півроку без поважної причини і ставити питання про делегування в комісію інших депутатів.

3. Права та обов'язки комісії
3.1. За власною ініціативою або дорученням ради готує висновки, рекомендації та здійснює контроль у сфері приватизації та оренди об'єктів комунальної власності, проведення тендерів та розподілу житлового фонду в місті Івано-Франківську.
3.2. Комісія готує звіти та пропозиції для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснює попередній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її компетенції.
3.3. Комісія ініціює та контролює проведення інвентаризації майна територіальної громади міста.
3.4. Приймає участь у розробці програми приватизації, здійснює комплексний контроль за процесами приватизації та відчуженням майна територіальної громади міста, об’єктів спільної власності.
3.5. Розглядає проекти рішень виконавчого комітету міської ради про надання приміщень в оренду (суборенду), контролює дотримання умов договорів оренди (суборенди) та ефективність використання орендованих приміщень.
3.6. Делегує своїх представників для участі у комісіях, конкурсах з надання в оренду (суборенду) майна територіальної громади міста, а також з відбору експертів для оцінки вартості майна при приватизації та для надання в оренду.
3.7. Контролює правильність проведення оцінки вартості об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації або здаються в оренду.
3.8. Проводить контроль за правильним оформленням, реєстрацією договорів оренди і договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної власності.
3.9. Отримує від виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію для виконання передбачених даним Положенням завдань.
3.10. Розглядає пропозиції щодо застави комунального майна для отримання банківських кредитів.
3.11. Здійснює контроль за використанням об’єктів комунальної власності, переданих на баланс, в оперативне управління, повне господарське відання.
3.12. Заслуховує інформацію керівників виконавчих органів ради, керівників комунальних підприємств щодо ефективності управління майном територіальної громади.
3.13. Розглядає скарги та з'ясовує мотиви відмови щодо приватизації та оренди об'єктів комунальної власності. Розглядає скарги мешканців міста щодо житлових питань, та приватизації житла.
3.14. Комісія щорічно звітує про свою роботу перед міською радою.

        Секретар міської ради                                                                                      Оксана Савчук